Časté otázky

Tlač

Produkty

Aký je rozdiel medzi finančným lízingom a úverom?

Finančný lízing je forma financovania, ktorá predstavuje dlhodobý prenájom vecí (automobilov, zariadení, ...) za úhradu vo forme vopred stanovených lízingových splátok. Predmet lízingu je vo vlastníctve lízingovej spoločnosti. Po ukončení lízingovej zmluvy a splatení zostatkovej hodnoty (obvykle v symbolickej výške) prechádza automobil do vášho vlastníctva. Doba trvania lízingovej zmluvy v prípade finančného lízingu je obmedzená zákonom na minimálne 60% z celkovej doby odpisovania podľa odpisovej skupiny predmetu lízingu.

Úver je forma financovania, kedy kupujúcim ste vy. Pri úvere neexistuje žiadna, ani symbolická zostatková hodnota. Doba trvanie úverovej zmluvy nie je zákonom obmedzená. Úverová forma financovania nie je určená spotrebiteľom.

Aká je maximálna doba splácania?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej akcie uvedené inak, maximálna doba financovania je v prípade finančného lízingu i úveru na nový automobil 60 mesiacov. U jazdených automobilov je maximálny vek vozidla 8 rokov vrátane doby jeho financovania.

Poistenie

Ako je to s poistením v prípade finančného lízingu?

Počas trvania lízingovej zmluvy musí byť automobil havarijne poistený a zo zákona je nutné mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP).

Financovanie vášho automobilu môžete spojiť s ponukou povinného zmluvného poistenia (PZP) a havarijného poistenia za výhodných podmienok prostredníctvom UniCredit Broker, s.r.o. Vaše poistenie bude zahrnuté vo vašich splátkach. Zároveň vám ponúkame ďalšie druhy poistenia, ako napr. poistenie schopnosti splácať, poistenie finančnej straty EuroGAP. Výšku poistného garantujeme po celú dobu financovania.

Ako je to s poistením v prípade úveru?

Po celú dobu trvania zmluvy o úvere  musí byť automobil havarijne poistený a zo zákona je nutné mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP).

Financovanie vášho automobilu môžete spojiť s ponukou povinného zmluvného poistenia (PZP) a havarijného poistenia za zvýhodnených podmienok prostredníctvom UniCredit Broker, s.r.o. Vaše poistenie bude zahrnuté vo vašich splátkach. Zároveň vám ponúkame ďalšie druhy poistenia, ako napr. poistenie schopnosti splácať, poistenie finančnej straty EuroGAP. Výšku poistného garantujeme po celú dobu financovania.

 

Čo je to poistenie schopnosti splácať?

Poistenie schopnosti splácať zabezpečí krytie vašich záväzkov voči lízingovej spoločnosti v prípade neočakávaných životných udalostí a umožní vám tak ponechať si i v tomto prípade váš automobil.

Čo je to poistenie EuroGAP?

EuroGAP vám prináša plnú elimináciu finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia automobilu. V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vám bude vyplatená finančná strata vo výške rozdielu medzi fakturovanou cenou (cenou pri kúpe vozidla) a všeobecnou, resp. časovou cenou v čase poistnej udalosti (plnenie havarijnej poisťovne).

Kde získam potvrdenie o bezškodovom priebehu po ukončení lízingovej/úverovej zmluvy?

Potvrdenie o bezškodovom priebehu vystavuje poisťovňa, v  ktorej máte predmet lízingu/úveru poistený.

Priebeh zmluvy

Kde môžem nahlásiť zmenu identifikačných údajov v priebehu lízingovej zmluvy alebo zmluvy o úvere?

Zmenu identifikačných údajov (adresy atď.) je potrebné nahlásiť písomne. Oznámenie o zmene (formulár nájdete na stránke www.unicreditleasing.sk), je nutné zaslať poštou na adresu: UniCredit Leasing, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava alebo e-mailom na adresu [javascript protected email].

Kde získam informácie o priebehu lízingovej zmluvy alebo zmluvy o úvere?

Všetky informácie o priebehu a trvaní lízingovej alebo úverovej zmluvy získate na našom klientskom centre na telefónnych  číslach 02/ 592 71 111, 222, 200.

Aký je variabilný symbol pri úhrade splátok?

Variabilným symbolom pri úhrade splátok je vždy číslo lízingovej/úverovej zmluvy. V prípade, že zabudnete uviesť variabilný symbol, alebo ho zadáte chybne, kontaktujte klientské centrum na telefónnych číslach 02/592 71 111, 222, 200. Zabezpečíme správne priradenie vašej platby k vašej lízingovej alebo úverovej zmluve.

Kedy je splatnosť splátok?

Splátky sú splatné vždy k piatemu dňu splátkového obdobia, t.j. že piaty deň v mesiaci majú byť finančné prostriedky pripísané na účet UniCredit Leasing. Splatnosť jednotlivých splátok je uvedená i v splátkovom kalendári, ktorý dostanete poštou po uzavretí zmluvy o financovaní.

Čo mám robiť, keď som nedostal splátkový kalendár?

Splátkový kalendár dostanete poštou na adresu uvedenú v zmluve najneskôr do 2 týždňov od podpisu zmluvy. V prípade, že splátkový kalendár neobdržíte, kontaktujte klientské centrum na telefónnych číslach 02/ 592 71 111, 222, 200.

Výška lízingových splátok, ako aj ostatné dôležité finančné parametre sú uvedené aj v zmluvnej dokumentácii,  ktorú obdržíte po podpise.

Môžem požiadať o odklad úhrady splátok?

O odklad splátok je možné požiadať, pričom je možný odklad maximálne 3 mesačných  splátok na dobu 3 mesiacov (uvedený odklad ale nie je nárokovateľný). Po uplynutí doby odkladu splátok je potrebné uhradiť všetky odložené splátky spolu s ďalšou pravidelnou splátkou. Podpísanú žiadosť o odklad splátok je nutné zaslať poštou na oddelenie pohľadávok UniCredit Leasing, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava. Podmienkou súhlasu s odkladom platby splátok je uhradenie všetkých splatných záväzkov voči UniCredit Leasing.

Ako postupovať v prípade reklamácie automobilu?

V zmysle príslušných ustanovení obchodných podmienok lízingovej spoločnosti, podpisom príslušnej lízingovej zmluvy postupuje lízingová spoločnosť na klienta všetky práva a nároky voči dodávateľovi vozidla titulom záruk a servisných podmienok. V prípade zmlúv o úvere má tieto práva priamo klient z titulu vlastníctva automobilu.

Ukončenie zmluvy

Ako riadne ukončím lízingovú zmluvu?

Ukončenie vašej zmluvy je naozaj jednoduché.. Postup je nasledovný:

 1. Týždeň pred predpokladaným termínom ukončenia vašej zmluvy vám zašleme zásielku, v ktorej obdržíte:
  a. všetky potrebné informácie k ukončeniu vašej zmluvy spolu s informáciou o nedoplatkoch, prípadne preplatkoch,  
  b. zálohovú faktúru na uhradenie zostatkovej hodnoty (uvedenej v lízingovej zmluve) a administratívneho poplatku.
 2. Po vyrovnaní všetkých záväzkov vás vyzveme k podpísaniu kúpnej zmluvy, ktorú môžete podpísať na ktoromkoľvek obchodnom mieste UniCredit Leasing.
 3. Podpisom kúpnej zmluvy sa stávate vlastníkom vozidla. Od UniCredit Leasing obdržíte splnomocnenie na zmenu majiteľa vozidla potrebné pre políciu a veľký technický preukaz (v prípade ak nevlastníte Osvedčenie o evidencii vozidla).
 4. následne navštívite príslušný úrad polície, ktorý si vo svojej evidencii zmení držiteľa vozidla (predtým nájomcu) na majiteľa, resp. zapíše nového majiteľa.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať pracovníka uvedeného na vašom splátkovom kalendári

Končí poistenie súčasne s ukončením lízingovej zmluvy?

To, či povinné zmluvné alebo havarijní poistenie ktoré je súčasťou  lízingovej zmluvy končí, alebo pokračuje závisí od poisťovne, v ktorej je poistenie uzavreté. V prípade ak poistenie končí:

 • platnosť tohto poistenia končí k dátumu ukončenia lízingovej zmluvy, tzn. k dátumu uplynutia doby lízingu, úplným splnením všetkých záväzkov nájomcu z lízingovej zmluvy a zaplatením zostatkovej hodnoty.

 • pred koncom lízingovej zmluvy je klientovi ponúknuté poistenie po skončení lízingovej zmluvy za zvýhodnených podmienok.

Končí poistenie súčasne s ukončením úverovej zmluvy?

To, či povinné zmluvné alebo havarijní poistenie ktoré je súčasťou  lízingovej zmluvy končí, alebo pokračuje závisí od poisťovne, v ktorej je poistenie uzavreté. V prípade ak poistenie končí:

 • platnosť tohto poistenia končí k dátumu ukončenia lízingovej zmluvy, tzn. k dátumu uplynutia doby lízingu, úplným splnením všetkých záväzkov nájomcu z lízingovej zmluvy a zaplatením zostatkovej hodnoty.

 • pred koncom lízingovej zmluvy je klientovi ponúknuté poistenie po skončení lízingovej zmluvy za zvýhodnených podmienok.

Aký je postup pri predčasnom ukončení lízingovej zmluvy?
 • Pri predčasnom ukončení lízingovej zmluvy je potrebné vyplniť Žiadosť o predčasné ukončenie lízingovej zmluvy (formulár nájdete na stránke www.unicreditleasing.sk) a túto podpísanú žiadosť zaslať poštou na odd. Služby zákazníkom, UniCredit Leasing, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava , faxom na 02/592 71 733, alebo mailom na adresu: [javascript protected email], alebo doručiť na ktorékoľvek z našich obchodných miest.

 • Do 5 dní od prijatia vašej žiadosti obdržíte kalkuláciu kúpnej ceny predmetu lízingu.

 • V prípade,že súhlasíte s kalkulovanou kúpnou cenou, je potrebné túto sumu uhradiť. Po jej uhradení je potrebné navštíviť centrálu, alebo ktorékoľvek z obchodných miest UniCredit Leasing na podpis kúpnej zmluvy - Dohoda o predčasnom ukončení lízingovej zmluvy.

 • Dňom podpisu kúpnej zmluvy zaniká havarijné poistenie a súčasne i povinné zmluvné poistenie (PZP), ak sú zahrnuté v lízingových splátkach . V prípade, že klient je poistený v Kooperatíve alebo v Allianz, nedochádza k zániku poistenia, ale k jeho automatickému predĺženiu.

 • Poplatok za predčasné ukončenie lízingovej zmluvy je uvedený vo obchodných podmienkach spoločnosti.

 • Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy nie je možné, ak už bola splatná posledná lízingová splátka. 

Je možné predčasne ukončiť zmluvu o úvere?
 • Úverovú zmluvu je možné predčasne ukončiť počas trvania zmluvy na základe Žiadosti o predčasné ukončenie úverovej zmluvy (formulár nájdete na stránke www.unicreditleasing.sk). Podpísanú žiadosť zašlete poštou na odd. Služby zákazníkom, UniCredit Leasing, a.s. Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava alebo faxom na 02/592 71 733, alebo mailom na adresu: info@ucl.sk, alebo alebo doručiť na ktorékoľvek z našich obchodných miest.

 • Ku dnu predčasného ukončenia splácania úveru je nevyhnutné zaplatiť zostávajúcu nesplatenú časť dlhu. Administratívny poplatok, resp. zmluvná pokuta za predčasné ukončenie úveru sú uvedené v obchodných podmienkach spoločnosti.

 • V prípade, že je uzatvorené poistenie prostredníctvom UniCredit Leasing, a.s., zaniká toto poistenie dňom ukončenia zmluvného vzťahu medzi vami a lízingovou spoločnosťou.. V prípade, že klient je poistený v Kooperatíve alebo v Allianz, nedochádza k zániku poistenia, ale k jeho automatickému predĺženiu.

Môžem previesť lízingovú zmluvu na nového nájomcu?

Áno. Ak ste si našli pokračovateľa lízingu, podáte si žiadosť o prevod na príslušnej pobočke UniCredit Leasing. Nový nájomca predloží všetky podklady týkajúce sa uzatvorenia lízingovej zmluvy tak, ako v prípade uzatvorenia novej lízingovej zmluvy. Ku dňu prevodu musia byť vysporiadané všetky záväzky z vašej strany (ako zanikajúceho nájomcu). Nový držiteľ, resp. nájomca následne vozidla prehlási vozidlo na polícii.

Prevádza sa poistenie pri prevode lízingovej zmluvy?

V prípade, že bolo havarijné poistenie uzatvorené prostredníctvom spoločnosti UniCredit Broker, s.r.o., bude toto automaticky ukončené. Nový nájomca má možnosť uzatvoriť novú poistnú zmluvu za rovnakých podmienok, aké mal pôvodný nájomca.

V prípade, že má pôvodný nájomca uzatvorené individuálne poistenia (havarijné, PZP), bude toto poistenie k dátumu prevodu ukončené.  Je potrebné, aby nový nájomca uzatvoril nové poistné zmluvy. 

Hlavná stránka Financovanie Časté otázky